Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych

GMINA WILKÓW
ul. Wrocławska 11

46-113 Wilków 

Wilków, dnia 2017-11-21

Nr GKR. 271.8.2017

dot.:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Przewozy dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wilków do i z placówek oświatowych (ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się w BZP pod nr 607381-N-2017 dnia 26.10.2017 r.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), informuję, że Zamawiający  dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę, wykluczono 0 Wykonawców, odrzucono 0 ofert:
Oferta nr 1: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna  ul. Rodziewiczówny 1 ,45-348 Opole

W wyniku oceny ofert niepodlegających odrzuceniu wybrano ofertę nr 1 firmy: Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Rodziewiczówny 1, 45-348 Opole

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: Wybrana oferta jest najkorzystniejsza z uwagi na kryteria zawarte w Ogłoszeniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Cena – 60%, Czas reakcji – 40%). Oferta uzyskała najwyższą ilość punktów = 84,00 oraz spełnia wymogi formalne i merytoryczne określone w przepisach prawa i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Punktacja przyznana Wykonawcom:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium:

Łączna liczba punktów

Cena

Czas reakcji

1.

Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna ul. Rodziewiczówny 1
45-348 Opole

60,00

24,00

84,00

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Wilków
                                                                                                                                                      mgr Bogdan Zdyb

Metryczka
 • wytworzono:
  21-11-2017
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • opublikowano:
  21-11-2017 12:27
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • zmodyfikowano:
  21-11-2017 12:31
  przez: Krzysztofa Golec-Pianka
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 1733
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×