Urząd Gminy w Wilkowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu - Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu

Tryb: przetarg nieograniczony.
Temat przetargu: Ochrona , promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego -Gmina Wilków-zagospodarowanie otoczenia przy zabytku Kościoła Parafialnego p.w. Oczyszczenia NMP w Bukowiu.
Numer referencyjny: GKR.271.11.2017.
Data składania i otwarcia ofert: 15-01-2018 r.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 1 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
 5. Załącznik Nr 2 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 6. Załącznik Nr 3 do formularza oferty - oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania/grupa kapitałowa
 7. Załącznik Nr 4 do formularza oferty-zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
 8. Załączniki na wezwanie Zamawiającego - wykaz robót budowlanych
 9. Załączniki na wezwanie Zamawiającego- wykaz osób
 10. Załączniki na wezwanie Zamawiającego- oświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych
 11. Formularz umowy
 12. Dokumentacja techniczno-budowlana:mapa, projekt,zgłoszenie
 13. Przedmiar robót (element pomocniczy)
 14. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2017
  przez: Tomasz Dziergwa
 • opublikowano:
  28-12-2017 13:26
  przez: Tomasz Dziergwa
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Wilkowie
  odwiedzin: 1904
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Wilkowie
46-113 Wilków
ul. Wrocławska 11
NIP: 752-10-02-011 REGON: 000546087

Dane kontaktowe:

tel.: 77 419 55 11-15
fax: 77 419 55 11
e-mail: ug@wilkow.pl
strona www: www.wilkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×